Sociálne kompetencie

Pri nástupe do škôlky/školy by deti mali byť vybavené primeranými sociálnymi kompetenciami, aby dokázali zapadnúť do kolektívu, cítili sa príjemne v spoločnosti iných detí, žiakov, chodili do škôlky/školy s radosťou a podávali výkony zodpovedajúce ich nadaniu.

Prečo je to tak?

Sociálne kompetencie sú základným kameňom osobnosti a kognitívneho učenia.

Deti nastupujúce do školy sú vo fáze najintenzívnejšieho rozvoja sociálnych kompetencií, ktoré budú potrebovať počas celého života. Učia sa spolu s rovesníkmi a na ich príklade, ako sa presadiť, kedy ustúpiť, či pripustiť na kompromis, kedy sa vyhnúť konfliktu a kedy ho ustáť, ako nadväzovať a ukončovať priateľstvá, stanovovať hranice, pomáhať, nechať si pomôcť a mnoho ďalšieho. Ako pri akomkoľvek učení, aj pri nadobúdaní sociálnych kompetencií funguje metóda pokus - omyl. Na to človek potrebuje dostatok slobody s jasne definovanými hranicami.
Keď je dieťa neustále účasné konfliktov, či už doma alebo v škole, a tým vpúšťa do svojho každodenného života negatívne emócie, blokuje proces kognitivného učenia.

Čo to znamená pre rodičov a deti?

Sociálne kompetencie sa vyvíjajú v kruhu rodiny.

Základy správania v kolektíve deťom poskytuje rodina. Prostredníctvom zrkadlových neurónov (pozri článok Rodičia) sa už počas prvého 1,5 roka života deti učia imitovaním svojích najbliších/rodičov. Tým sa im vštepujú vzory správania, ktoré môžu priaznivý sociálny vývoj buď podporovať, alebo mu brániť. Všetci členovia rodiny sa neustále vzájomne ovplyvňujú, čím vzniká unikátny ,,koktail sociálnych poznatkov". 
Ten deťom vštepuje jedinečné črty správania, napr. účasť alebo nezúčastnenosť, úctivú komunikáciu alebo ponižovanie, prípadne oboje striedavo - takéto osoby/situácie sa stávajú nevypočítateľnými.

Čo môžu rodičia robiť?

Buďte pre svoje deti vzorom vyrovnaného sociálneho správania!

Rodičia sú pre svoje deti aj sociálnym vzorom. Keď ste vy sami v dobrej psychickej kondícii, vašou vzdelávacou stratégiou je "Dovoliť motivovať a stanoviť hranice" a dávate svojim deťom pocit istoty a slobody, ste pre ne vzorom vyrovnaného sociálneho správania. Ak sú súčasťou vášho "koktailu sociálnych poznatkov" úcta, spoluúčasť a rovnováha medzi dávaním a prijímaním, dávate vašim deťom kvalitný emočný základ a posilňujete ich sociálne kompetencie. V škole môžu zbierať skúsenosti s rovesníkmi a ďalej rásť.

Takto to má vyzerať!

Deti prichádzajú do školy so sociálnymi kompetenciami primeraný-mi ich veku a v kolektíve rovesníkov ďalej rozvíjajú svoje sociálne schopnosti. Majú slobodu rozhodovania v rámci jasne stanovených hraníc: hádky, zmierenia, meranie síl, pomoc, stiahnutie sa, zapojenie, smiech, plač, hra a mnoho ďalšieho. Pedagógovia, vychovávatelia a rodičia zasahujú len v rizikových situáciach. Všetko ostatné musia deti prekonať sami, aby svoje sociálne kompetencie posilnili praktickými skúsenosťami. Keď majú deti možnosť budovať svoje sociálne schopnosti naostro, hoc aj s emočnými výkyvmi, cítia sa v triede dobre a majú to najlepšie možné prostredie pre kognitívny vývoj.

Podporujte svoje deti v tom, aby sa snažili pomôcť si samé! Keď z pozície rodiča neustále zasahujete, narúšate tým budovanie ich sociálnych schopností. To isté platí pre pedagógov, vychovávateľov, opatrovateľov. Aj oni potrebujú podporu a dôveru rodičov.  Podporíte tak vzdelávanie vašich detí.