Úloha dospelých v detskej hre: Organizácia, pozorovanie a motivácia

Hra je pre deti základnou cestou, ktorou spoznávajú svet, učia sa novým veciam a rozvíjajú svoju predstavivosť a kreativitu.

Je to spôsob, ako si dieťa vytvára vlastnú interpretáciu sveta a vyjadruje svoje emócie. Už od útleho veku sa hravou formou zoznamuje s predmetmi, rozvíja svoju predstavivosť a angažuje sa v rôznych rolách. Pomáha mu spoznávať vlastné záujmy, potreby a postavenie vo svete.

Aj keď je hra väčšinou iniciatívou dieťaťa, dospelí - rodičia, starí rodičia, učitelia a opatrovateľky – v nej zohrávajú dôležitú úlohu. Naša prítomnosť je obohacujúca, pretože ju usmerňujeme, štruktúrujeme a poskytujeme dieťaťu nové možnosti rozvoja.

Dôležité je aby sme v hre dieťaťa pôsobili ako pozorovatelia. Čo to znamená? Ak sa dieťa hrá sledujeme či v určitej situácií nepotrebuje pomôcť, či sa hrá s hračkami adekvátnymi k jeho veku a schopnostiam a či prejavuje radosť či iné emócie počas hry. Pozorovanie nám pomáha lepšie porozumieť emocionálnemu prežívaniu dieťaťa.

"Pre deti je hra nielen zábavou, ale aj kľúčom k objavovaniu sveta a vlastného Ja."
Rovnako ako pri každej činnosti, aj pri hre je dôležitá správna organizácia. Organizácia hry je pre deti veľmi dôležitá, pretože je potrebné, aby prebiehala prirodzene a bez prerušovania. To má priamy vplyv na ich pohodu, rast a vývoj. Všetci sme už zažili situáciu, keď sme museli prerušiť hru, pretože sme museli odísť alebo bolo čas na odpočinok. To často vyvoláva "boj" medzi nami a dieťaťom. Preto je nevyhnutné, aby sme dieťaťu poskytli jasnú predstavu o tom, koľko času má na hru. Poskytujeme im tím pocit istoty, bezpečia a pomáhame im sa lepšie pripraviť na nasledujúce činnosti. Keď dieťa vie, že má stanovený čas pre hru, môže sa do nej plne vcítiť a naplno si ju užiť. Nemusí sa obávať príchodu nečakaného prerušenia, čo môže viesť k frustrácii a nespokojnosti.

Ďalším dôležitým aspektom je zabrániť stereotypu v hre a udržať ju zaujímavou a podnetnou. Meníme hračky, obmieňame prostredie a vytvárame nové podmienky pre rozvoj. Týmto spôsobom podporujeme záujem dieťaťa a motivujeme ho dodržiavať pravidlá. Poskytujeme mu spätnú väzbu počas hry a pomáhame mu, keď je to potrebné. Týmto spôsobom sa postupne učí rešpektovať pravidlá a hranice stanovené dospelými, čo je dôležitým krokom v jeho sociálnom a emocionálnom rozvoji.

Pre nás, opatrovateľky, je hra základnou činnosťou, pretože si uvedomujeme jej dôležitosť a význam pre vaše deti. Našou úlohou je usmerňovať činnosti tak, aby boli pre vaše deti, čo najprínosnejšie a prispôsobiť hru individuálne. Snažíme sa využiť spoločný čas s naplno a efektívne. Máme jasne stanovený cieľ, ktorý sa snažíme dosiahnuť pri každomdieťati individuálne.

Organizácia, pozorovanie a motivácia sú kľúčovými faktormi, ktoré nám pomáhajú podporovať a rozvíjať hru detí. S našou aktívnou účasťou a správnym prístupom môžeme zabezpečiť, aby čas strávený s vašimi deťmi bol využitý naplno, a aby sme spoločne podporovali ich rast a rozvoj.


 "V každej detskej hre je dospelý nielen sprievodcom, ale aj súčasníkom, ktorý pomáha budovať mosty medzi ríšou fantázie a skutočnosti, čo vedie k hlbšiemu pochopeniu a rastu detí."