Všobecné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") BabyNanny s.r.o. sú záväzné pre každého klienta, ktorý využíva služby poskytovateľa dennej starostlivosti o deti v Bratislave.

1. Predmet podnikania a poskytovanie služieb

BabyNanny s.r.o. poskytuje služby dennej starostlivosti o deti v Bratislave. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať tieto služby v súlade so zákonnými predpismi a najlepšími odbornými znalosťami.

2. Objednávka služieb

Klient môže objednať služby BabyNanny s.r.o. telefonicky, e-mailom alebo využitím objednávkového formulára na webovej stránke spoločnosti. Pri objednávke je potrebné uviesť meno a vek dieťaťa, dátum a čas, kedy bude potrebná starostlivosť a miesto, kde bude starostlivosť poskytnutá

3. Ceny a platby

Cena za poskytovanie služieb dennej starostlivosti o dieťa sa určuje v závislosti od počtu hodín, počtu detí a miesta poskytovania služby. Cena je uvedená na webovej stránke BabyNanny s.r.o. a môže sa meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Platba za poskytnutú službu dennej starostlivosti o dieťa sa vystaví vo faktúre a je splatná do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. Číslo účtu bude uvedené na faktúre. Pri meškaní s platbou sa účtuje mesačný úrok vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň meškania. V prípade neoprávnenej pohľadávky sa uplatňujú zákonné nároky na náhradu škody. Platba môže byť uskutočnená bankovým prevodom alebo hotovosťou priamo na mieste poskytovania služby.

4. Zodpovednosť

BabyNanny s.r.o. nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené dieťaťu v dôsledku neopatrnosti alebo zanedbania zo strany rodičov alebo zákonných zástupcov. Zodpovednosť za škody je vždy individuálna a závisí od konkrétnych okolností. BabyNanny s.r.o. sa snaží poskytovať najvyššiu kvalitu služieb a starostlivosti o deti, a preto v prípade, že by došlo k poškodeniu majetku klienta v dôsledku nedbanlivosti alebo chyby našej strany, BabyNanny s.r.o. nesie zodpovednosť za takéto poškodenie. V prípade neúmyselného poškodenia majetku klienta prosíme o okamžité informovanie a následné vybavenie tejto záležitosti. V prípade vzniku sporu o zodpovednosti za škodu bude riešený v súlade s platnými právnymi predpismi.

5. Zrušenie objednávky

Klient môže zrušiť objednávku služieb najneskôr 24 hodín pred plánovaným časom poskytovania služby. Ak klient zruší objednávku menej ako 24 hodín pred plánovaným časom, BabyNanny s.r.o. si vyhradzuje právo účtovať poplatok vo výške 50% ceny poskytnutia služby.

6. Ochrana osobných údajov

BabyNanny s.r.o. sa zaväzuje chrániť osobné údaje klientov a spracovávať ich v súlade so zákonnými predpismi. Klient má právo kedykoľvek požiadať o zrušenie svojich osobných údajov z databázy BabyNanny s.r.o.