Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") BabyNanny s.r.o. sú záväzné pre každého klienta, ktorý využíva služby poskytovateľa dennej starostlivosti o deti.

1. Predmet podnikania a poskytovanie služieb

BabyNanny s.r.o. poskytuje služby dennej starostlivosti o deti v Bratislave. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať tieto služby v súlade so zákonnými predpismi a najlepšími odbornými znalosťami.


2. Objednávka služieb

Klient môže objednať služby BabyNanny s.r.o. telefonicky, sms, e-mailom alebo využitím objednávkového formulára na webovej stránke spoločnosti. Pri objednávke je potrebné uviesť meno a vek dieťaťa, dátum a čas, kedy bude potrebná starostlivosť a miesto, kde bude starostlivosť poskytnutá. 

Prosíme, dodržujte objednaný čas. Opatrovateľka je pre Vás vyhradená, preto nie je možné zaúčtovať vám menej času, ako ste objednali.

3. Ceny a platby

Cena za poskytovanie služieb dennej starostlivosti o dieťa sa určuje v závislosti od počtu hodín, počtu detí a miesta poskytovania služby. Cena je uvedená na webovej stránke BabyNanny s.r.o. a môže sa meniť bez predchádzajúceho upozornenia.


Klienti, ktorí sú aktuálne zazmluvnení, budú vopred informovaný o zmene cenníka a majú 30 dní na vyjadrenie sa k novému cenníku. Ak sa nevyjadria, nové ceny budú platiť po uplynutí tejto doby.

Platba za poskytnutú službu dennej starostlivosti o dieťa sa vystaví vo faktúre a je splatná do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. Číslo účtu bude uvedené na faktúre. Pri meškaní s platbou sa účtuje mesačný úrok vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň meškania. V prípade neoprávnenej pohľadávky sa uplatňujú zákonné nároky na náhradu škody. Platba môže byť uskutočnená bankovým prevodom alebo hotovosťou priamo na mieste poskytovania služby.  Okrem toho, účtuje sa za každú začatú hodinu plná cena.

4. Zodpovednosť

BabyNanny s.r.o. nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené dieťaťu v dôsledku neopatrnosti alebo zanedbania zo strany rodičov alebo zákonných zástupcov. Zodpovednosť za škody je vždy individuálna a závisí od konkrétnych okolností. BabyNanny s.r.o. sa snaží poskytovať najvyššiu kvalitu služieb a starostlivosti o deti, a preto v prípade, že by došlo k poškodeniu majetku klienta v dôsledku nedbanlivosti alebo chyby našej strany, BabyNanny s.r.o. nesie zodpovednosť za takéto poškodenie. V prípade neúmyselného poškodenia majetku klienta prosíme o okamžité informovanie a následné vybavenie tejto záležitosti. V prípade vzniku sporu o zodpovednosti za škodu bude riešený v súlade s platnými právnymi predpismi.

4.1 Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody

BabyNanny s.r.o. je kryté poistením všeobecnej zodpovednosti, ktoré pokrýva náhodné škody, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s poskytovaním našich služieb dennej starostlivosti o deti. Toto poistenie má za cieľ chrániť našich klientov a ich majetok v prípade neúmyselných poškodení alebo škôd, ktoré by mohli vzniknúť počas pôsobenia opatrovateľky v ich domácnosti.

5. Zrušenie objednávky:

Klient môže zrušiť objednávku služieb najneskôr 24 hodín pred plánovaným časom poskytovania služby.

Ak klient nekontaktuje spoločnosť BabyNanny s.r.o. a nezruší objednávku najneskôr 24 hodín pred plánovaným časom poskytovania služby, bude účtovaná plná suma za objednané služby, aj v prípade, že služba nebola poskytnutá ("no show"), pretože táto rezervácia zabraňuje možnosti poskytnúť službu inému klientovi a v prípade nemožnosti plánovaného poskytnutia služby spoločnosť BabyNanny s.r.o. nedokáže prideliť opatrovateľku inému klientovi.


6. Ochrana osobných údajov

BabyNanny s.r.o. sa zaväzuje chrániť osobné údaje klientov a spracovávať ich v súlade so zákonnými predpismi. Klient má právo kedykoľvek požiadať o zrušenie svojich osobných údajov z databázy BabyNanny s.r.o.

7.Pravidelné opatrovanie

7.1 Kedy ide o pravidelné opatrovanie 

Pravidelné opatrovanie znamená, že opatrovateľka je zabezpečená na stanovený deň a čas v opakujúcich sa cykloch. Tento druh opatrovania umožňuje klientovi mať stabilne pridelenú opatrovateľku, čím sa minimalizuje potreba hľadania náhrady. Cena za pravidelné opatrovanie je výhodnejšia v porovnaní s prípadmi, keď sa služba objednáva sporadicky.

7.2 Výnimky

7.2.1 Ochorenie 

V prípade, že opatrovateľka alebo dieťa, ktoré má byť opatrované, sú postihnutí ochorením a nemôžu sa zúčastniť pravidelného opatrovania, klient je povinný o tomto skutočnosti čo najskôr informovať BabyNanny s.r.o. Spoločnosť sa následne snaží poskytnúť náhradnú opatrovateľku alebo nájsť iné vhodné riešenie.

7.2.2 Dovolenka 

V prípade plánovanej dovolenky opatrovateľky alebo klienta, ktorý využíva služby BabyNanny, je potrebné o tejto skutočnosti informovať spoločnosť s dostatočným predstihom. BabyNanny s.r.o. sa snaží vopred dohodnúť na náhradnom termíne opatrovania po návrate z dovolenky.

7.2.3 Vzájomná dohoda 

V prípade, že klient a BabyNanny s.r.o. dôjdu ku vzájomnej dohode o zmenách v pravidelnom opatrovaní, je nevyhnutné takéto dohody písomne zdokumentovať a odsúhlasiť obidvoma stranami.

7.3 Zmeny v pravidelnom opatrovaní 

V prípade, že klient si želá zmeniť rozsah alebo termíny pravidelného opatrovania, je potrebné tieto zmeny konzultovať s BabyNanny s.r.o. a dohodnúť sa na nových podmienkach.

7.4 Ukončenie pravidelného opatrovania 

Klient má právo ukončiť pravidelné opatrovanie v akomkoľvek čase, avšak je povinný o tom informovať BabyNanny s.r.o. vopred a v dostatočnom časovom predstihu, aby spoločnosť mohla adekvátne reagovať a prípadne nájsť nového klienta, ktorý by mal záujem o pravidelné opatrovanie v uvoľnenom termíne.

Poskytujeme aj možnosť jednorazového vyhľadania opatrovateľky.

Ponúkame sprostredkovanie služby opatrovateľky podľa individuálnych požiadaviek rodiny a potrieb dieťaťa. Našim cieľom je zohľadniť špecifikácie, ako je potrebný čas a kvalifikácia opatrovateľky. Naša cena je variabilná a odvíja sa od časovej náročnosti a odbornosti poskytovanej služby.

Cenník sprostredkovania je stanovený na základe vzdelania a pracovnej doby opatrovateľky. Rozsah cien sa pohybuje v rozmedzí od 300 do 800 eur, pričom konkrétna suma závisí od úrovne vzdelania a typu potreby – full-time alebo part-time. Odborné vzdelanie a skúsenosti opatrovateľky budú zohľadnené pri určení konečnej ceny.

Cenník za Sprostredkovanie Služby

 1. Registrácia a Spracovanie Požiadavky:

  • Základná registrácia a spracovanie: Od 50 do 100 EUR
  • Rozšírená registrácia a spracovanie: Od 100 do 200 EUR
 2. Vyhľadávanie a Posúdenie:

  • Základné vyhľadávanie a posúdenie: Od 150 do 300 EUR
  • Rozsiahlejšie vyhľadávanie a posúdenie: Od 300 do 500 EUR
 3. Odporúčanie a Spojenie Opatrovateľky s Rodinou:

  • Základná služba spojenia: Od 100 do 200 EUR
  • Rozšírená služba odporúčania a spojenia: Od 200 do 400 EUR

Celkové ceny sú stanovené v závislosti od komplexnosti a rozsahu poskytovaných služieb.
V prípade jazykových prekladov platí, že v prípade akýchkoľvek právnych nezhôd alebo nekorektností v preklade, bude akceptovaná a uznávaná iba slovenská verzia dokumentu. BabyNanny s.r.o. neručí za prípadné jazykové chyby v preklade a klient sa zaväzuje, že bude brať do úvahy iba slovenskú verziu Všeobecných obchodných podmienok (VOP). Preklady slúžia iba pre informatívne účely a pre ľahšie pochopenie obsahu VOP pre klientov, ktorí nemusia hovoriť alebo rozumieť slovensky.

V prípade akejkoľvek nejednoznačnosti alebo rozdielov medzi slovenskou verziou VOP a jej prekladmi do iných jazykov, má slovenská verzia prednosť a je považovaná za platnú a záväznú. Klient sa zaväzuje, že ak bude mať akékoľvek otázky alebo pochybnosti týkajúce sa obsahu VOP, obráti sa priamo na BabyNanny s.r.o. za účelom získania vysvetlení a objasnení.

Upozorňujeme, že Všeobecné obchodné podmienky BabyNanny s.r.o. sú záväzné a ich akceptáciou klient súhlasí s ich platnosťou a dodržiavaním. Pred poskytnutím akýchkoľvek služieb alebo plnením zmluvných povinností si klient dôkladne preštuduje VOP a akceptuje ich podmienky. V prípade nesúhlasu s VOP klient nemá povolenie využívať služby BabyNanny s.r.o. a mal by od nich upustiť.